6 de diciembre de 2011


Carta de una turra a papa noel: 
Qèèriidhòò PààphiIÌthò Nùùèl :$ Qèèrò Miì Cd Dè LòÒòs Wùùachììtùùros!Grààcìaaàas a bòòòs :$ 

Tùù Wuàchììturrààh :$ 

Respuesta de papa noel: 
No te entendi un carajo, pero te doy un diccionario y un cerebro, pasala bien y feliz navidad 

Papa Noel.


AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA que gente enferma JAJAJAJJAJAJAJAJAJAJA